Ophold på Møltrup

Møltrup Optagelseshjem, der ligger v/ Vildbjerg mellem Holstebro og Herning, består af tre forskellige boformer. Vi tilbyder ophold efter både SEL § 107, § 108 og § 110. Samtlige botilbud henvender sig til mænd over 18 år.

Du kan finde yderligere oplysninger om Møltrup på Tilbudsportalen via dette link: Møltrup på Tilbudsportalen.

MØLTRUP ER RUSFRI (0-TOLERANCE)

For at være beboer på Møltrup, skal man være indstillet på en rusfri tilværelse, da man ikke må have et aktivt misbrug af hverken alkohol eller stoffer.

Har man drukket i en længere periode, inden man kommer til Møltrup, er det afgørende vigtigt, at man inden ankomsten har været tilset af en læge, der har taget stilling til og evt. ordineret abstinensdæmpende medicin, der skal medbringes. Møltrup er ikke i besiddelse af abstinensdæmpende medicin til udlevering, ligesom man vil blive afvist, hvis man ikke har været tilset af en læge.

Møltrup Optagelseshjem er ikke en valgmulighed, hvis man er i substitutionsbehandling med fx Metadon, Subutex eller Suboxone.

ARBEJDSFÆLLESSKAB

Grundpillen i mødet med beboerne er, at alle skal erfare, at der er brug for dem. Derfor udspringer den pædagogiske tilgang på Møltrup primært af arbejdsfællesskabet på de talrige værksteder (landbrug, markbrug, skovbrug, slagteri, madbutik, savværk, palleværksted, montage, køkken, café, rengøring, etc..).

Der er arbejdsopgaver til alle beboere. For pensionister justeres arbejdstiden og -opgaverne efter arbejdsevnen. For kontanthjælpsmodtagere er arbejdstiden 35 timer om ugen. Målet er gennem arbejdet dels at opøve restarbejdsevnen og dels at styrke den enkeltes myndiggørelse.

At Møltrup er bygget op omkring arbejde, bliver også afspejlet i personalesammensætningen. De fleste er faguddannede, fx tømrere, landmænd, køkkenassistenter eller lignende. Der er dog også sygeplejersker, pædagoger, diakoner, HK’ere og lærere ansat.

OPHOLDSPLAN

En del af tilbuddet på Møltrup er at få lavet en opholdsplan. Hvis beboeren ønsker det, sender vi opholdsplanen til sagsbehandleren, så den kan blive koordineret med § 141-handleplanen.

HUND

Der er mulighed for at medtage en hund på Møltrup. Den skal dog godkendes af Møltrup inden indskrivning. Hunden skal opholde sig i hunde- eller løbegården, når beboeren ikke går tur med den. Der er ikke mulighed for at have husdyr på værelserne. Det koster kr. 10,- i døgnet at leje en box i hundegården.

SAMARBEJDE MED KRIMINALFORSORGEN (KiF Holstebro)

Visionen om Møltrup som hjem blev i årene 1894-1912 dannet i hjertet på Johannes Munck, der var præst ved Vridsløselille Statsfængsel: “Jeg er kommen til at holde af dette Folk (d: fangerne) … jeg har fundet gode Venner iblandt dem .. jeg har en inderlig Lyst til at hjælpe andre til at faa et sandt og sundt Syn paa Forbryderne… de er hverken “interessante Mennesker” eller “forfulgte Uskyldigheder”; de er meget mere “Mennesker der er faldne blandt Røvere” og som trænger til Hjælp”

Slægtsskabet med fængselsvæsenet er fortsat helt frem til i dag, og det giver sig bl.a. udtryk ved, at der er mulighed for – efter nærmere aftale og visitation – at foretage afsoning på Møltrup. Det kan fx handle om:

  • samfundstjeneste (STRFL §§62-63)
  • afsoning med fodlænke (i hht. straffuldbyrdelsesloven)
  • alternativ afsoning (STRFL §78)
  • behandlingsdom (STRFL §§68-69)

BESKRIVELSE AF BOTILBUD

 

OPHOLD EFTER SEL § 107 hhv. §108 I LÆHEGNET

  • 107-tilbuddet henvender sig til beboere, der har fået afklaret de akutte problemstillinger, men som endnu ikke er klar til udflytning til egen bolig. De kan fx have brug for en periode med botræning i vores udslusningsboliger, eller behov for at bo i sovebygningen med støtte til rengøring, struktur af hverdagen og lignende.
  • 108-tilbuddet er af længerevarende karakter og typisk med større mængde støtte.

For at flytte i en udslusningsbolig vil der som hovedregel blive krævet en § 107- eller en §108-bevilling. Man kan både komme udefra og blive indskrevet i Læhegnet, eller man kan være beboer på § 110-afdelingen og efterfølgende visiteres til Læhegnet.

I 2022 er de kommunale basis-døgntakster incl. logi:

  • §107: kr. 558,- eller kr. 908,-. Anden særtakst til særlig opgave kan forekomme.
  • §108: kr. 908,- eller anden skræddersyet særtakst.

Beboeren har en egenbetaling til kost, der beløber sig til kr. 82,- pr. døgn.

Socialtilsyn Midt i Silkeborg fører tilsyn med Læhegnet. Se seneste tilsynsrapport ved at følge dette link: Tilsynsrapport 2021 (klik på ‘tilsyn’)

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med Møltrups sundhedsfaglige virke. Seneste tilsynsrapport kan ses ved at følge dette link: Tilsynsrapport 2021.

OPHOLD EFTER SEL § 108 I LINDELY

Møltrup driver i samarbejde med Herning Kommune en § 108-boform, hvor der er plads til 10 beboere.

Målgruppen er de beboere, der har brug for støtte pga. fysiske, psykiske eller sociale problemer. Det er Herning Kommune og Møltrup, der står for visitationen til disse pladser. Læs mere om målgruppe, basisydelse og tilkøb her.

I 2022 er den kommunale takst for ophold i Lindely kr. 717,- i døgnet. Derudover har beboeren en egenbetaling til kost og logi.

OPHOLD EFTER SEL § 110 (SEL §85 og LAB §78)

Dette tilbud henvender sig til mænd med akutte sociale problemstillinger, fx hjemløshed, ensomhed, misbrug af alkohol, stoffer eller medicin. Beboerne skal være selvhjulpne. Hvis beboeren har brug for støtte til ADL-træning, ledsagelse til behandling og møder, jeg-støttende samtaler og lignende, kræver det en kommunal bevilling af § 85 støttetimer. Grundtaksten for §85-støtte er i 2022 kr. 429,- pr. time. – Hvis der er tale om en sær-indsats i fht. at fremme beboerens tilbagevenden til arbejdsmarkedet og egenforsørgelse, er der mulighed for at finansiere støtten via LAB §78 (mentorstøtte).

Visitationen til dette tilbud foretages af Møltrup. I nogle tilfælde vil vi bede om et forbesøg, før vi tager stilling til optagelse.

Socialtilsyn Midt i Silkeborg fører ligeledes tilsyn med Møltrups §110-pladser. Se seneste tilsynsrapport ved at følge dette link: Tilsynsrapport 2021 (klik på ‘tilsyn’).

Du kan høre og læse mere om ophold på Møltrup via flg. links:

Radio4 – Tæt på Vagabonderne på Herregården – Michaels reservat 13.01.20

Radio4 – Tæt på Vagabonderne på Herregården – Drømmen om den røde Mercedes 14.01.20

Radio4 – Tæt på Vagabonderne på Herregården – Troubadouren John Silver 15.01.20

Radio4 – Tæt på Vagabonderne på Herregården – Grønlænderen der blev træt af at slås 16.01.20

Radio4 – Tæt på Vagabonderne på Herregården – sammendrag 17.01.20 

 

Artikel i Weekendavisen 12.04.19

Se TVMidtVests udsendelse fra 10.06.18 (5:5 i rækken af “Bispens dilemmaer”), hvor biskop Henrik Stubkjær besøger Møltrup Optagelseshjem under overskriften “Elsk din næste”.

Artikel i Kr. Dagblad 23.12.16: “For første gang er julen noget, jeg glæder mig til”

Artikel Herning Folkeblad 07.03.16

Artikel Ekstra Bladet 11.01.14

Artikel Ud & Se (DSB) maj 2010